Sanica

NAŠE POLITIKA SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

V sektorech výroby koupelen, potrubí, nádrží, radiátorů, kombi bojlerů, manipulačních strojů, sprchových koutů a skla patří Sanica mezi lídry na trhu v Turecku, a naše společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2015 systém řízení jakosti , ISO 10002:2018 systém řízení spokojenosti zákazníků, ISO 14001:2015 systém řízení životního prostředí, ISO 45001:2018 systém řízení bezpečnosti práce , ISO 27001:2017 sytém řízení informační bezpečnosti.

Naše politika kvality

 • Využívat rozvíjející se a moderní technologie, zblízka sledovat novinky v sektoru, neustále navyšovat kvalitu výrobků a realizovat výrobu, která předčí očekávání zákazníků

 • Vytvářet co nejrychleji nejvhodnější, nejsprávnější a nejekonomičtější řešení tak, aby se zabránilo vzniku pozdějších komplikací

 • Být spolehlivou firmou s přístupem, který maximálně odpovídá potřebám a očekáváním zákazníků

 • Zajistit udržitelnost principu kvality, abychom dosáhli svých kvalitativních cílů v souladu s naší politikou a být příkladným vzorovým podnikem, který ctí společnost a životní prostředí, ve kterém žijeme

 • Poskytovat veškerá potřebná školení našim zaměstnancům za účelem dosažení našich cílů dle naší politiky, zajistit jim vhodné pracovní prostředí podpořené technologiemi a vytvářet rodinu

« Naší kvalitou zajistit spokojenost zákazníků a zaměstnanců se službami

 • Systematickým přístupem k procesům a řízení zajistit maximální komunikaci a efektivitu.

 • Zajistit udržitelnost trvalého zlepšování na základě principů efektivity.

 • Splňovat realizovatelné podmínky a vytvořit efektivní mechanismy pro rozhodování zapojením zaměstnanců a dodavatelů

 • Pomocí strategického korporátního řízení naočkovat všechny naše zaměstnance vůdčí mentalitou a jako vedení zajistit trvalou udržitelnost systémů řízení jakosti.

Naše politika bezpečnosti práce

 • V rámci naší činnosti dodržovat stávající pravidla BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti) a dodržovat příslušnou legislativu.

 • Provádět včasné a správné analýzy rizika a zajistit určení hrozeb a jejich odstranění s předstihem.

 • Stanovit rizika BOZP v naší firmě a zajistit přijetí potřebných opatření.

 • Neustále rozvíjet výkonnost BOZP.

 • Neustálým vzděláním našich zaměstnanců zvyšovat povědomí o BOZP Naše politika životního prostředí

 • Zvyšovat povědomí zaměstnanců o životním prostředí a minimalizovat dopady na životní prostředí.

 • Zajistit při výrobních činnostech ekonomickou a ekologickou rovnováhu.

 • Neustále a průběžně rozvíjet výkonnost ohledně životního prostředí.

 • Vzdělávat veškeré zaměstnance společnosti ohledně snižování dopadů na životní prostředí a ochrany přírody.

 • Být příkladem třetím stranám ohledně zacílené úrovně ochrany životního prostředí.

 • Splňovat příslušná zákonná ustanovení ohledně životního prostředí a energetiky.

« Snažit se neustále rozvíjet systémy řízení životního prostředí a energetiky,

 • Minimalizovat odpad a zabránit vytváření odpadu u zdroje,

 • Používat energie šetrně a snižovat negativní dopady naší činnosti na životní prostředí,

« Dodatečně informovat a podporovat naše dodavatele a akcionáře ohledně zelené ekonomiky a energetické šetrnosti.

Naše politika řízení informací

 • Ochraňovat informační majetek společnosti Sanice proti veškerým záměrným či nezáměrným hrozbám zvenčí i zevnitř, zajistit dostupnost informací dle potřeby pracovních procesů, splnit požadavky zákonů a legislativy a vyvíjet aktivitu ohledně neustálého zlepšování.
 • Zajistit trvalost tří hlavních pilířů Systému řízení informační bezpečnosti při všech činnostech.
 •  

Mlčenlivost: Zabránit neoprávněným přístupům k utajovaným informacím

Celistvost: Zajistit správnost a úplnost informací,

Dosažitelnost: Zajistit dosažitelnost informací povolaným osobám v nutných případech.

 • Zajistit bezpečnost a utajení všech informací včetně těch tištěných, slovních a dalších, nejen dat v elektronickém prostředí.
 • Poskytnout školení řízení informační bezpečnosti veškerému personálu a šířit tak informovanost.
 • Veškeré mezery v informační bezpečnosti a veškeré skutečné či podezřelé mezery reportovat týmu informační bezpečností a zajistit nápravu týmem.
 • Připravovat, realizovat a testovat plány na trvalou udržitelnost pracovních postupů.
 • Vyhodnocovat periodicky bezpečnost a utajení informací a stanovit stávající rizika. Revidovat akční plány a zajistit jejich aplikaci na základě těchto šetření.
 • Zabránit veškerým neshodám plynoucích ze smluv a zabránit střetům zájmů.
 • Zajistit pracovní potřeby pro dostupnost informací a informačních systémů a zajistit neustálý rozvoj systémů řízení.

Naše politika řízení zákazníků

 • Přijímat, zpracovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od zákazníků a poskytovat školení za tímto účelem, být vzorem pro další instituce v otázce vzdělávání a rekvalifikace nekvalifikované pracovní síly, jejíž nedostatek je v naší zemí velkým problémem.

 • Pokrýt potřeby spotřebitelů v co nejkratší době prostřednictvím služeb našeho call centra a širokou sítí servisů

 • Systematicky sledovat stížnosti zákazníků, co nejrychleji je došetřit a včas a řádně informovat zákazníky o výsledku

 • Nesdílet osobní údaje našich zákazníků s třetími osobami a institucemi bez jejich souhlasu

 • Zaručujeme navýšení efektivity všech procesů na celosvětově konkurenceschopné úrovni prostřednictvím principu neustálého vylepšování a využití všech dostupných informací a zdrojů s úmyslem dosažení stanovených cílů.